Key Derivation

Master Key

{{masterKey.b64}}

Master Password Hash

{{masterKeyHash.b64}}

Stretched Master Key

{{stretchedMasterKey.key.b64}}

Encryption Key

{{stretchedMasterKey.encKey.b64}}

MAC Key

{{stretchedMasterKey.macKey.b64}}

Generated Symmetric Key

{{symKey.key.b64}}

Encryption Key

{{symKey.encKey.b64}}

MAC Key

{{symKey.macKey.b64}}

Protected Symmetric Key

{{protectedSymKey.string}}

Generated RSA Key Pair

Public Key

{{publicKey.b64}}

Private Key

{{privateKey.b64}}

Protected Private Key

{{protectedPrivateKey.string}}

Encryption

The "Cipher String"

{{protectedSecret.string}}

Decrypted